Ana Sayfa > Biz Kimiz?

Otizm Dernekleri Federasyonu

2006 yılında 24 STK ile kurulan Otizm Platformunun 8 yıllık tecrübesinin ardından, Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla bu alanda çalışan 10 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesi ile 2014 yılında Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) kurulmuştur.

Türkiye’deki otizmli bireyleri ve ailelerini temsil eden en büyük çatı kuruluş olan ODFED, otizmle ilgili toplumsal bilinçlendirme ve yapılandırma çalışmalarında lobi faaliyetleri ve iletişim çalışmaları gerçekleştirmektedir.

16 aktif üye derneği olan ve 4 vakıf tarafından desteklenen ODFED, ağırlıklı olarak otizmden birincil derecede etkilenen aile bireylerinden oluşmaktadır. Bugün itibariyle ODFED ’i temsil eden illerimiz İstanbulAnkara, İzmir, Bursa, Edirne, Balıkesir,  Manisa, Zonguldak, Antalya ve Samsun’dur.

ODFED ’in ana hedefi; toplumsal bilinçlendirme ile otizmli bireylerin vatandaşlık hakları çerçevesinde gerekli sağlık, eğitim, meslek edinme ve bakım sorunlarının giderilmesi için çalışmaktır. Daha açıklayıcı olarak ODFED, otizmli çocukların sağlık ve eğitim gibi haklarının elde edilmesinde gereken hukuki süreçlerde, ayrımcılık, hak mahrumiyeti gibi konulara maruz kalmış otizmli çocuklara ve ailelerine destek vermektedir.

ODFED ‘in “Otizmin Anayasası” olarak nitelendirdiği “Otizm Eylem Planı” nın devlet politikası haline gelebilmesi ve kamu otoritesinin alacağı kararlarda etkili olabilmek amacıyla mevcut yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklara ilişkin çalışmalar içinde bulunmaktadır.

Üyelerimiz

Destekçilerimiz

Vizyonumuz

Otizmli kişilerin birer birey ve yurttaş olarak tanındığı ve her türlü haklarının güvence altına alındığı bir Türkiye.

Misyonumuz

Türkiye’de toplumsal ve kamusal alanda otizmin bilinirliğini sağlamak ve bu alanda etkili bir kamuoyunun yaratılması için çalışmak Otizme ve genelde engellilere karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlamak Otizimli kişilerin bağımsız olarak toplumsal yaşama katılımının (eğitim, günlük yaşam, iş yaşamı ve sosyal yaşam) önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamak Eğitim ve sağlık uygulamalarının bilimsel temellere dayanarak uygulanmasına yardımcı olmak Bu alandaki yasal düzenlemelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak Benzer amaçlı çalışan uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak

İlke ve Değerlerimiz

Otizm Dernekleri Federasyonu Bütün faaliyetlerinde katılımcılığı ön planda tutar. Her türlü ayrımcılığa karşıdır Devletten, hükümetlerden, siyasi partilerden ve diğer iktidar odaklarından bağımsızdır. Üyelerinin kendi aralarında ve diğer sivil toplum kuruluşları ile arasındaki karşılıklı anlayış, deneyim paylaşımını ve işbirliklerini önemser Üyelerinin faaliyetlerini görünür kılmayı ve bu faaliyetlere katma değer yaratmayı ilke ve hedefleri arasında benimser.

Amaçlarımız

ODFED’in ana amacı; toplumsal bilinçlendirme ile otizmli bireylerin anayasal vatandaşlık hakları çerçevesinde gerekli sağlık, eğitim, meslek ve bakım sorunlarının giderilmesi için çalışmaktır.

Otizm alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının bir arada olup güç birliği oluşturmalarını sağlamak

Üyeleri arasında deneyim aktarımı, paylaşım, bilgilendirme ve iletişimi sağlamak. Ayrıca, üye dernekleri güçlendirme, üyeler arasında ortak çalışma ortamlarını hazırlamak, ürettiği hizmet kalitesini yükseltmek ve teşvik etmek

Otizmin ayrı bir engel grubu olarak kabul ve saygı görmesini sağlamak

Otizmin tanısı, tedavisi ve eğitimi konularında kamuoyunu bilgilendirmek

Otizmlilerin eğitimi, bakımı, hayata uyumlarını sağlamak konusunda kanunların çıkarılmasına destek vermek

Uluslararası benzer örgütlerle temas kurmak

Kamuoyuna yönelik eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemekOtizm alanında öncü mesleki ve teknik örgütlenmeyi desteklemek

Otizm danışmanlığı ve uygulamaları için temel kavramların geliştirilmesi, yeni yöntem ve uygulamaların üretilmesini desteklemek

Kamu ve özel sektörün Otizm Dernekleri Federasyonu’nun çalışmalarından yararlanmalarını sağlamak, talep eden kuruluşlara ve üyelerine eğitim hizmeti vermek veya verilmesini sağlamak

Otizm tanısı almış bireylerin ailelerine yönelik sağlık ve eğitim kurumlarında ‘Aile Danışmanlığı’ birimlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışmaları desteklemek

Üniversitelerde otizmle ilgili birimlerin, enstitülerin açılmasını, ilgili mesleklerdeki kişilerin otizm alanında çalışmalarını ve kariyer yapmalarını teşvik etmek

Otizmlilerin eğitim ve tedavisi alanında araştırmaları teşvik etmek

Otizm alanında etik kuralların belirlenmesini ve izlenmesini sağlamak

Otizm alanında çeşitli kurumların vereceği sertifika standartlarını oluşturmak ve bu standartların uygulanmasını takip etmek

ODFED, kamu yönetimi ile amacı doğrultusunda düzenli ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasını, geliştirilmesini ve bilgi alışverişini sağlamak

Elektronik iletişim ağları kurmak ve işletmek

Amaçları doğrultusunda ve gerekli durumlarda ilgili mercilerden izin alarak mesleki eğitim ve öğretim programları düzenlemek, bu tip programların düzenlenmesine katılmak, kitaplık açmak, mesleki sertifikalar ve dereceler tesis etmek, bu yönde çalışan kuruluşlar ile işbirliği yapmak

Üyelerinin amacını gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı faaliyetleri için spor sahası veya salonu, sosyal tesis, lokal ve benzeri tesisler kurmasını desteklemek

Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek gayesiyle ilgili konularda komisyonlar kurmak, komisyonların faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip ilgili mercilere sunup kamuoyunu bilgilendirmek

Kendi amaçları doğrultusunda toplantı, kongre, seminer ve benzeri çalışmalar yapmak, basılı ve görsel materyaller hazırlayıp ve dağıtmak