Ana Sayfa > ÜYELİK KOŞULLARI

Otizm Dernekleri Federasyonuna  üye olmak için gerekli koşullar

Madde 3- Otizm Dernekleri Federasyonun amacına uygun olan derneklerin üye olma hakkına sahip olmasının yanısıra , Federasyona üye olmak için gerekli diğer koşullar:

  • Türkiye de kurulu dernek  olmak ,
  • Federasyonun amaçlarına uygun amaçlarla kurulmuş dernek olmak,
  • Federasyon amaçlarını benimsemiş olmak ve bunu Yönetim Kurulu kararı ile yazılı teyit etmiş olmak ,
  • En az bir federasyon üyesi tarafından önerilmiş ve bizzat başvurmuş olmak ,
  • Federasyon yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmiş olmak.

Federasyona başvuracak derneklerin üyelik başvuru formunu ve onaylı tüzükleri ile beraber , federasyona üye olmaya yönelik ilgili genel kurul kararının onaylı ( Noter yada bağlı olduğu dernekler müdürlüğünce )  kopyası, yetkilendirilen delegelerin adının yazılı olduğu kurul kararının  noter yada dernekler müdürlüğü onaylı kopyası ile federasyona başvurulması gerekmektedir.

Kurucular ve sonradan katılacak derneklerin federasyona üye olabilmeleri için kendi genel kurullarından karar almaları ve yasal işlemleri tamamlamaları gereklidir. Gerekli işlemler tamamlanmadan yapılan müracaatlar Federasyon yönetimince dikkate alınmaz.

Genel Kurul kararını alan dernek, yazılı olarak Federasyon  Yönetimine başvurur ve Federasyon Yönetimi bu isteği 30 gün içerisinde karara bağlar ve sonuç başvuru sahibi derneğe yazılı olarak bildirilir. Müracaat eden derneğin katılımının federasyon yönetim kurulunca onaylanmasının sonrasındaki 30 gün içinde aidatını yatırabilir.

Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, genel kurul kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Onursal üyeler genel kurulda oy kullanamazlar.

 ODFED ÜYELİK FORMU

 

Üyelerin Hakları

Madde 5- Her genel kurul delegesinin;

Federasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma,Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye derneğin yetkilendirdiği delegeler  oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Dernekler federasyon genel kurulundan en geç 15 gün önce federasyon aidatlarını yatırdıklarına dair makbuzları , delege listesi ile birlikte federasyona bildirirler. Üye derneklerin ödentilerini yapmamış olmaları, delegelerin oy kullanmasına engel değildir.

 

 Üyelerin Yükümlülükleri

Madde6- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen  kurallara tam olarak uymak zorundadır.  Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler. Dernekler kendi faaliyetlerinde bağımsızdırlar.

Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen Federasyon katılım payını ve yıllık aidatları muntazaman ödemek zorundadır.

Üye dernekler kendi Genel Kurul toplantılarını takiben en geç 30 gün içersinde faaliyet raporlarını, bilanço denetim kurulu raporu ve katılan üye listesinden birer nüshayı Federasyon Yönetimine vermek zorundadır.

Üye dernekler Federasyonun olağan Genel Kurul Toplantısından en az bir ay önce federasyona delegelerini bildirmiş olmak zorundadırlar.Üye derneklerin Federasyon delegelerinin delegelikleri bağlı olduğu dernekten yenileri bildirilinceye kadar devam eder.

Federasyon Yönetim kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma kurullarından en az birine , üye dernekler katılır.

Üye dernekler düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar konusunda federasyona bilgi verir.

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Federasyon tüzüğüne uymak ve federasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.